• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam2395
Toplam Ziyaret15290174
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat
Title of the document

1

REŞWAN, REŞİ, REŞIKAN AŞİRETİ

Reşi, reşikan, reşoyan, reşvanan, reşan aynı manaya gelen kelimelerdir. Siyahîler, siyah giyinenler anlamında bu aşirete isim olarak verilmiştir. Gerçekten Reşiler siyah elbise giymeyi çok severler. Hatta bazı Reşi bölgelerinde siyah haricindeki elbiseler çok gülünç kabul edildiği rivayet edilir.
(Reşi, Rışan, Rışi, Rışvan): Rakka, Ruha (Urfa), Halep, Kilis, Azaz (Halep), Diyarbakır, Antep, Erzurum, Mardin, Malatya, Ankara, Kırşehir, Tosya Kazası (Kastamonu Sancağı), Meraş, Adıyaman, Nizip Kazası, Birecik, Siverek Sancağı, Sivas, Bozok Sancakları, Elazığ, Besni yaşarlar.
Reşilerin asıl vatanları, Mazenderan dedikleri dağlık ve geniş bölgedir. Abbasi halifelerinden Harun Reşit döneminde 786 Miladi yılında İslam’ı kabul etmelerinden sonra Anadolu’ya getirilmişlerdir. Çoğu Bizans sınırlarına yerleştirilmişlerdir. Çok geniş ve büyük bir aşirettir. Bazı kaynaklar Reşi'ler ile Dunnai aşiretinin aynı kökenden olduğunu ifade etsede bu konuda net bilgiler mevcut değildir.
Bu aşiretin diğer önemli bir özelliği ise Türkiye’nin doğusundan batısına kadar her yerde kol ve kabilelerinin  çok olmasıdır.
Suriye (Rakka, Halep), Şanlıurfa (Birecik, Siverek), Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum, Mardin, Malatya, Ankara, Kırşehir, Çorum, Tokat, Kastamonu (Tosya), Kahramanmaraş, Adıyaman, Sivas, Yozgat, Elazığ, Konya, Kırşehir ve Ankara illerinin sınırları içinde daha çok kırsal kesimde yerleşik hayat yaşamaktadırlar. 

İç Anadolu’daki Rişvanlılar bu bölgede Şeyhbızın ve Canbeg aşiretlerinin yanında nüfus itibarıyla en kalabalık grubu oluşturmaktadırlar.
Rişvanlılar buralara Besni, Kâhta (Adıyaman), Nizip, Kilis (Antep), Malatya ve Kahramanmaraş yörelerinden gelmişlerdir. Danimarkalı Seyyah Carsten Niebuhr 1766’da bölgede bulunduğu zamanda bunların 12 bin çadır olduklarını, Suriye’de kışlayıp Sivas bölgesinde yayladıklarını ifade etmiştir.
Şerefname, Reşileri birçok aşiret federasyonunun içinde zikreder. Mesela Cizre aşiretlerini anlatırken Reşıkileri de Cizre aşiretleri arasında ve Van civarına yerleşen Mahmudiyan beyliğine bağlı sayar. Mahmudiyanlar bilindiği üzere Yezidi dinine mensup idiler. Daha sonra Müslüman oldular.  Suruç Dunaileri arasındaki Reşiler de 18. yüzyılın ortalarına kadar Yezidi kalmaya devam etmişlerdir. 

Reşilerin Yezidi iken neden din değiştirdikleri bilinmemektedir. Ancak Harun Reşit dönemine kadar M.786 Yezidi kaldıkları, bu tarihten sonra Abbasi akınları sonunda kısmen Müslüman oldukları bilinmektedir. Din değişikliğinden sonra diğer Yezidi aşiretlerinin afarozuna uğramış olacaklar ki kendi bölgelerini terk ederek veya göç ettirilerek Anadolu topraklarına gelmişlerdir. Bazı tarihçilere göre bunlar Yezidi dinine karşı çok laubali davranırlardı. Bu nedenle Yezidi Dasini aşireti ve diğer aşiretler tarafından sürgün edildi demektedirler. 

Reşiler; Bukhti (Botan) asıllıdır. Yine Reşileri tarihte Hasankeyf ve civarında kurulan Melikan Beyliği içinde de görmekteyiz. Bilindiği üzere Melikanlar Selahaddin Eyyubi’nin soyundan gelen kürtlerdir.

Hasankeyf, Siirt, Beşiri, Tor, Erzen, şehirlerini içine alan bu beylik tarihte Melikan Beyliği olarak bilinir. M.1250. Melikanlara ait aşiret isimlerini Seref Han şöyle sıralamaktadır: Reşan, Aşti, Muhalbi, Mehrani, Beşnavi, Şıkaki Ustirki, Kurduli, Keşki, Celıki, Hendeki, Sohani, Bediyan, Şervanan.

Reşwanlıların sürgün edildikleri bölgelerde Türkmen beylikleri ile yaşamaları nedeni ile Osmanlı arşiv kaynakları Tosya'daki ve Alacahan'daki (Sivas) Rişvanlılar için “Yörükân taifesinden” deniliyor. 
Aynı şekilde Yörüklerden sayılan Rişvanlar arasında: Rişvanağaları (Düşenbe Kazâsı-Alâiye Sancağı), Rişvançakallusu (Zülkadiriye Kazâsı-Meraş Eyaleti), Rişvansakallu (Malatya Sancağı) cemaatlerinin isimleri sayılarak Yörük taifesinden oldukları ileri sürülmüş ise de Rişwanlar her yerde ve her platformda kendilerini kürt olarak kabul eder. 

Diğer taraftan Rişvanlılar için “Türkman Ekrâdı” (Türkmen Kürtleri) taifesinden şeklinde kayıtlara sı sık rastlıyoruz. Yine kayıtlarda bunların Rakka, Meraş (Maraş) ve Bozok Sancakları, Hısnı-ı Mansur, Behismi (Besni) ve Harput kazalarında yerleşik veya göçer olarak yaşadıkları, Türkmân Ekrâdı taifesinden oldukları belirtilmiştir. Ancak yukarıda zikredildiği üzere Reşwan veya Reşi'lerin  Türkmen Ekradı(Türkem Kürtleri) olarak zikredilmesinin nedeni sadece Türkmen  yörük ve boylarının içinde yaşamalarından  kaynaklandığı kabul edilmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Faruk Söylemez’in Rişvan Aşireti üzerine yaptığı detaylı araştırma, aşireti daha iyi tanımada en önemli kaynak durumundadır. Bu çalışmada öncelikli olarak 16. yüzyılda Rişvan Aşireti’ni oluşturan cemaat, köy ve şahıs adları üzerinde durulmuştur. 

Buna göre:

16. yüzyılda Malatya sancağına bağlı Kâhta ile Maraş Eyaletine bağlı Hisn-i Mansur (Adıyaman) kazasında bulunan Rişvan Aşireti’nin cemaat, şahıs ve yer adları bu döneme ait Osmanlı Tapu Tahrir defterlerinde ayrıntılı olarak yer almıştır. 

Faruk Söylemez’in başvurduğu başlıca üç defter vardır. Bu defterlerin en eskisi Yavuz Sultan Selim dönemine ait olup, Malatya Sancağı’na bağlı Besni, Kâhta, Gerger ve Hisn-i Mansur kazalarının   Anadolu’da İskân Ve Urfa Çevresi Adlı Makale mufassal kayıtlarını içeren 1519 tarihli ve Başbakanlık Osmanlı arşivinde 71 numarada kayıtlı tahrir defteridir.

Diğer iki defter ise Kanuni Sultan Süleyman zamanında yazılmış olup mufassal defterleri durumundadır. 1524 tarihli ve 123 numaralı defter ve 1536 tarihli 181 numaralı defter konar-göçer aşiretler ve bu aşiretlerle ilgili kayıtları ihtiva etmektedir.

Rişvan Aşireti’ne mensup cemaatler, Tahrir Defterlerinde kaydedildikleri sıraya ve cemaat mensuplarının isimlerine göre şöylece sıralanabilir:

Hacı Ömer (Hacı Ömerlü) Cemaati
Tahrir Defterinde Rişvan cemaatlerinin ilk sırasında kaydedilen bu cemaat, “Cemaat-i Ahmet veled-i Hacı Ömer” şeklinde yazılmış ve hanelerin bitiminde “Cemaat-i Hacı Ömerlü” ifadesiyle zikredilmiştir. Yine adı geçen cemaat Kaytanlı olarak da zikredilmiştir. 

Daha sonra,

Hızır (Hizir) Sorani Cemaati;

Kellelü Cemaati;

Celikanlu Cemaati;

Mülıkanlu Cemaati;

Mendubali (Mendollu) Cemaati;

Zerukanlu Cemaati;

Bograsi Cemaati;

Rumaiyan Cemaati;

Mansur Cemaati;

İzdeganlı Cemaati,

Mansurganlu Cemaati;

Karlu Cemaati;

Rişvan Cemaati;

Çakallu Cemaati’nin adları zikredilmektedir.

Bu kayıtlardan anlaşıldığına göre 16. yüzyılın ilk yarısında Rişvan Aşireti toplam on beş cemaatten oluşmakta idi. Doğal olarak sonraki yıllarda mevcut cemaatlerin nüfuslarının artması ile bazı yeni cemaatler ortaya çıkmıştır. 


Nitekim daha sonraki yıllara ait kayıtlarda Rişvan Aşireti’ne mensup Bereketli, Bektaşlı, Belikanlı, Benamlı, Cudikanlı, Dalyanlı, Dimişklı, Heycabanlu (Hacabanlı), Hıdıranlı, Hosnisin, Mahyanlı, Nasırlı, Okçuyanlı, Sevirli, Sinkanlı, Şeyh Balanlı, Terziyanlı cemaatlerinin ortaya çıktığı görülmektedir.

Yukarıda belirtilen cemaatlerin yanı sıra Yine Rişvan Aşireti’nden olan Hamidlu ve Hacılar adıyla iki cemaatten bahsedilmekte ve başta İzmir olmak üzere Anadolu ve Rumeli’nin birçok yerinde bu cemaatlerin adlarını taşıyan köylerin mevcudiyeti belirtilmektedir.

Yukarıda kısaca tanıttığımız 71, 123, 181 numaralı defterlerde kayıtlı bulunan Rişvan Konar-Göçer Aşireti cemaatlerine mensup şahıs isimlerine baktığımızda, şu isimler görmekteyiz. Doğan, Okçu, Bayındır, Korkmaz, Köse, Tatar, Mintas, Bayram, Mendol, Kaya, Küplü, Öztemur, Gülek, Başak, Karaca, Kunduz, Banu, Karaman, Menteş, Orhan, Pars, Boğa, Sarim, Cengiz, Paralu, Sancar, Ayas, Budak, Çoban, Çelikan.

İNGİLİZ YÜZBAŞI EDWARD  WİLLİAM CHARLES NOEL'İN 1919 TARİHLİ GÜNLÜĞÜNDE REŞVAN (REŞİ) KÜRTLERİ ÜZERİNE  YAPTIĞI ANALİZ.

E.W.C.Noel makalesine  Malatyanın güneyindeki dağlarda yaşayan kürt aşireti olarak bahseder.

İstatistiksel Veriler:İYukarıdakilerin % 10'u bütün yılı çadırlarda geçiren göçebelerdir.. % 65'i sadece yazları çadırlarda geçiren yarı göçebedirler. % 25'i ise tamamıyla  yerleşik bir hayat sürer. 8 ve 9 numaradakilerin tamamı 11.sıradakilerin ise yarısı şiidir., geriye kalanı ise sunnidir.

Savaşın Etkileri:

Aşiret reislerinin  kaynaklık ettiği bilgilere göre, ev sayıları savaş sonrasında % 35 civarında düşmüştür. Ancak kürtlerde aile birimi kendi kendini idame ettirme kapasitesine sahiptir. Erkeğin olmadığı, sadece kadın ve çocukların bulunduğu bir aile nüfusun bir birimi olarak sayılmaz. Kabaca aşiret dahilindeki ailelerin %15 'i tamamıyla yok olmuştur, %20'sinin ise fakirleştiği söylenebilir. Fakirleşen %20'lik kesim diğer ailelere dahil olmuş ya da onların içinde erimiştir ve geriye kalanlar ise sonuçta kendi kendilerine yetebilme konumlarını devam ettirmişlerdir. Toplam nüfus yaklaşık %25 azalmıştır.

Bu düşüşü Kürtler, öncelikle asker kaçaklarının evlerinin yakılmasına ve ardından meydana gelen açlık ve salgın hastalıklara bağlıyorlar.

2500 binek hayvanı, 25 bin küçük baş hayvan, 60 deve ve 1000 büyük baş hayvan üzerinden vergilendirilmelerinin talep edildiğini söylediler. Ellerinde Hüsümetin 80.000 lira istediğini gösteren belgeler var.Genel Özellikleri.
Reşvanlılar sıcakkanlı konuksever insanlar olarak bilinirler.


Din:

Xidir Sor ve Bulam'ın yarısı dışında, bütün aşirett ortodoks Sünnidir. Atmi Aşiretinde olduğu gibi burada da küçük bir azınlık olarak Şiilere pek iyi gözle bakılmaz. Örneğin bir Sünni, kızını bir Şiiye vermez. 

Giyim Kuşam :
Geniş pantolon, (Şal) kırmızı işlemeli kısa yelek (takalla). Fes, keçe şapka (kullik) veya (hum) büyük bir kızıl türbanla birlikte takke (çit).

Dil:

Kurmancı, aşiretin önde gelenleri, yollara ve şehirlere yakın köylerde yaşayanların bir bölümü Türkçe bilmektedir. Fakat iç kesimlerde Türkçe çok az bilinir. 

Tarih:

3 ya da 4 yüz yıl önce Reşvan aşireti göçebeydi ve kışlarını Behesne'nin alt kesimlerinde geçirmekteydi, yazın ise Angora yakınlarına göç ederlerdi. Bir yaz aşiret Türklerin saldırısına uğradı ve bölündü. Bir kısım Agora'da Deşt i Himan'da kaldı (bu kısım, halen burada yaşamaktadır) geriye kalanlar güneye göç ettiler ve Besni ile Malatya arasındaki dağlarda kendilerine köyler kurdular.
Reşvan Kilis civarında kurulmuştur. İran sınırındaki Celali aşiretinin alt kolu olan Kotan, reşvan'dan göç etmiştir. 

Silahlı Güç ve Siyaset

Reşvan aşireti, kavgacı olarak nam salmıştır. 1000 adet modern tüfekleri ve her tüfek için 200 fişek mermisi vardır.  Bir saldırı sırasında silahlı adam sayısını 2000'e çıkartabilir, dışarıya 800-1000 asker gönderebilirler. 
Savaş sırasında 2000 kişi askere alınmış bunlardan 1000'i firar ederken 900'ü henüz dönmemiş. 
Cezai müeyyide olarak firarilerin evleri yakılmış, bunun sonucunda aşiret Türklere karşı büyük kızgınlık duymaktadır. 

Liderlik

Hacı Bedirhan 45 yaşılarında uzun boylu iyi görünümlü bir şahsiyet. Açık görüşlü sevilen bir liderdir. Aşiret üzerindeki iktidarı sağlam dayanaklar üzerine kurulmuştur. Fakat gücünden dolayı yönetime karşı saygıyla yaklaşmakta, Türklere karşı oldukça dikkatli davranmaktadır. Türkler  savaş sırasında aşiretinden çok fazla firari olması dolayısıyla bir kaç aylığına onu hapse attılar. Kardeşlerinden Zeynel Bey pek fazla bir öneme sahip değildir, Haydar bey ise Hacı Bedirhanın Halefidir. 

Ağırlık ve Ölçü  Birimleri:

1 Kırat= 6 Kilo
32 Kırat= 1 Kil=192 Kilo
Vakya=700 Dirhem =50 Gram

Para Birimi:
1 Lira=7 Mecidiye
1 Mecidiye=20 Kuruş
1 Kağıt Lira= 35 Kuruş
1-Kise (Purse)5 Altın Lira

Fiyatlar:
1 Kırat Buğday= 10 kuruş yani 1 ton 83 mecidiye
1 Kırat Arpa= 6 kuruş, bir ton 50 mecidiye
 1Yaşında koyun (Kavır) 13-15 mecidiye
2 yaşında koyun = 15-17 Mecidiye
1 Yaşında keçi=9 mecidiye
2 Yaşında Keçi= 10 Mecidiye
1 Okka Yağ (Run)=20 kuruş
1 Okka Yün (Hıri) 12 kuruş
1 Okka keçi kılı (Mu) 12 Kuruş
Başlık Parası=500 Sterlin (Yani  Altın'dan daha Az)


Tarım:
 Yetiştirilen Ürünler:
Buğday, Arpa, Akdarı,Tütün Pirinç,Pamuk ve  dağlık kesimlerde çavdar.
En Verimli Topraklar:
Hısn-ı Mansur  kazasındaki ovalarda buşunmaktadır.  Buradaki tarlalar, 1'e 20, 1'e 30 verir. Besni'de 1'e 15-25, dağlık olan  Kahta'da ise 1'e 7-10 ürün alınır.
Sabanları 2 öküzlüktür. Engebeli arazilerde saban başına 400, düz arazilerde  800 kilo tohum ekilir. Üzüm bağları da hayli fazladır.

Hayvancılık:

Savaş sırasında sahip oldukları küçükbaş hayvanlar yarıya düşmüştür. Hali vakti yerinde bir ailenin 100 baş hayvanı vardır.
Ovada sürünün yaklaşık % 70'i  koyunlardan  oluşur. Dağlarda ise sürünün  %  90'ını keçiler oluşturur. Bir koyunun sütünden bir yılda en fazla 3 okka (Süzme) yağ elde edilebilir.

Doğal Ürünler:

Mazı ve geven genellikle fakir aileler tarafından toplanır.Hüni Mansur'da okkası 5 kuruştan satılır.Geven yakacak olarak kullanılır.

Ormanlar:
Genelde dağlar kıraçtır. Ancak Meşe,(Ebru) ve ardıc'a  (Markh) da 
rastlanır. Eskiden Buralarda dağların ardıç kaplı olduğu söylenir.

Madenler:
Kahta yakınlarındaki Kazir köyünde köylülerin, kömür çıkarıp yakacak olarak kullandıkları söylenir.
Kahta kazasına bağlı Sançık nahiyesinde  Rudka Köyü yakınlarında çıkan bir beyazımsı kaynak, kenarındaki kayalaea  beyaz kristal kırmızı tortu bırakır. Köylüler tarafından hazmı kolaylaştırması için kullanılır. Ayrıca  yörede tuz bulunmaz.

Zenaat ve  Ticaret:

Yörede kadınlar Halı dokurlar, keçi kılından çadır , yünden çorap yaparlar. Şehirden ham kumaş alıp kendilerine boyax olarak bilinen bir şuruptan kırmızı  ve  cevizden Zerguz ağacının kabuklarından siyah kumaş yaparlar. Yörede kürtler ayakkabıcılık ve nalbantlık yapmaz. Savaştan önce bazı köylüler katırcılık yaparlardı.(Katırlarını kiralarlardır.) şu anda bu işle uğraşan hiç kimse kalmamış.

Ekonomi:


Dağlık bölgelerde yaşayanlar  ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçimlerini sağlarlar. Az bir miktarda tahıl ekseler de bu kendi ihtiyaçlarını dahi karşılamaz. Ovalarda yaşayanlar için ise tarım temel geçim kaynağıdır.

Toprakların tasarruf hakkı:

Dağlık kesimde köylüler 'xoyi Cot'(Xuvediye  cot) ya da arzidirler. Yani saban ve  tohum ekimi kendilerine ait olduğundan, çift sahibidirler.

Ovada ise köylüler genelde 'Nivikar' yani kendilerine saban ve tohum sağlayan tarla sahibinin ortağıdır.

Toprağın yarısı Tapunun, yarısı ise mir'in arazisidir. Suyun kontrolu Tapudadır. Otlaklar için ise devlete vergi ödenmez.

Sağlık: 

İspanyol gribi bir çok insanın hayatını kaybetmesine neden  oldu. şu anda salgın bir hastalık yok.Ancak Behnin'in altındaki ovada yaşayanlar sıtmadan şikayetçiler.Genel fiziki standartları iyi olarak nitelendirilebilir.


Tarihi Eserler: 

Kahtanın 5 km güneyinde halen iyi durumda olan, Romalılardan kalma
bir köprü bulunmaktadır. Kahta'da Hititlerden  kalma bir çok heykel bulunmaktadır.

Avlanma:

Çiyayé Spi'de ve Nemrut Dağında dağ keçisi (Bını kuvi yada nerkuvi) vardır.Reisler şahin ve av meraklısıdır. Yörede fazla  keklik yoktur.


Reşvan Köyleri (1919 yılı Bilgileri)


KAHTA KÖYLERİ,

Markiz Nahiyesi

Köyün Adı Savaş öncesi Hane SayısıMevcut Hane Sayısı
Çat1510
Bahçe1510
Çıngıl108
Tausu1812
Kokşr3025
Postin105

SINCIK MAHİYESİ

Köyün AdıSavaş Öncesi Hane SayısıMevcut Hane Sayısı
Kuşkunu8
Meran20
Lakin4030
Pamlı303020
Haçik252518
Umik707045
Sakız252515
Zevikeri10
Birmişe40
Xopan8
Karaköse8
Farikan7
Şahin Benan7
Şifrin30
Rutkan40
Şerefkan60
Köseuşağı8
Sıncık60
Çardıgan35
Xıdıran5
Recep40
Bıstıkan20
Şahverdi8
Arnot 40
Çukan10
Mestan5
Narun10
Kuran5
Polkan35
Kalık35
Hasan Cabbar35
Hüseyin Cabbar40


ALUT NAHİYESİ
Kulık*13080
Kirraş2520
Alut4030
Tarpal1520
Taşxan10070
Hamzayın3518
Çıralık308
Akça Mezra1810
Zeytun2515
Birçik8040
Kukelan258
Susiyan6035
Birzin7035
Ariket155
Hurrik5025
Şebaba6010
Tibil153
Senuk104
Karaca Viran3010
Mamecan102
Nahik102
Pirot3015
Kaliyan4020
Haliliyan84
Karaçur4010
Gihan4010
Güzelek105
Çerçihan82
Hassan Dikkin205
Büyük Bal6030
Briman105
Kipteru55
Bervedul4020
Killisık5025
Askeran105
Hupak6015
Barsumik6015
Şahnakand103
Şulgerik22
Balas81
ŞarafkanHarap Olmuş
KarakaşHarap Olmuş
Hürselek1


TOKARİS NAHİYESİ
Menzik2515
Albey137
Havayık5
Kamara2015
Koçert157
Akçehan1513
Ludik3
Anjus5040
Kevır Reş104
Hurris4030
Buban3515
Ghadiga2015

Kaynak: Binbaşı E.W.Charles Noel (Kurdistan 1919)

REŞVAN AŞİRETİNİN ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ:

1-Mustafa Paşa el-Reşvani

Urfa ve Birecik dolaylanndaki Kürt Reşvan (Reşa) aşiretine mensuptur. Osmanlı Devleti'nin birçok idari makamlannda bulundu. H.1008 (M. 1599) yılında kendisine beylerbeyi rütbesi verildi. H.1028 (M. 16 19) yılında da Şam'a vali olarak atandı. Bu görevini sürdürürken vefat etti.

 

UYARI: Bu sitedeki bütün materyallerin her hakkı saklıdır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve kopyalamak suretiyle elektronik ortamda kullanılamaz ve kitaplaştırılamaz. Not:Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan www.semskiasireti.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz...

44643 kez okundu

Yorumlar

Etimolijiya Reş u Riş (2)     12/08/2022 14:08

1 ) Lê li şîneke, jinên rişvanên kincên reş li xwe dikirin. Li mirineke zaf giran jî ew kincan ji xwe ne dixistin. Mînakî, jineke mêrê xwe mirîbû, zarokên xwe jî gelek biçûk bûn. We jinê ducar ew kincên reş ji xwe ne xist. 2) Li cejnayeke rişvanan, rişê biniya beroşan di rûyê xwe didan.
Misafir - Bawer

Etimolojiya Riş û Reş      12/08/2022 13:31

Birêz Mamoste, Ew etîmolîjîya riş û reş-ê ku, te anîye ziman ne gelek zelal e. Ji bo ku, ne berê di cil û kincên rişvanan de, ne jî îro xuya neke. Rengê reş li gorê rengên din pir ne hatiye birkaranîne.
Misafir - Bawer

Reşwanlar kürttür      29/12/2021 20:29

Reşwana türk diyenleri dinlemeyin reşwanlar Türkmenlerlermsavaşmışlardır türk olsalar neden kendileriyle savaşsınlar çoğu reswanlı Türkçe bilmez türk olsalar neden Türkçe konuşsunlar akıl var mantık var Kürtleri asimile etmeye çalışıyorlar düşmeyin tuzağa
Misafir - Kahtalı

Resvan      17/11/2021 16:19

Biz adiaymda bulunan ama aşiret ismi almayan ve hangi yüzde 80 resvan aşiretinden olduğumuzu ve şuan 500 ü aşkın bir nüfusla adıyamandayız adana istanbul ankara gaziantep antalya almanya fransa g kıbrıs gibi yerelere yerleşmiş bulunmaktayiz birbirimzi daha yakından tanımak ve soyumuzu atalarimizi daha iyi tanımak ve bir arada olup destek olmak bir borçtur. Bir gün bu aileye mensup olan herkesi bir çatı altında toplayacağım o zaman bunu okuyan herkesle yüz yüze tanışacağız allah ömür verirse allaha emanet olun
Misafir - Salih

Cudikanlı     28/08/2021 01:33

Ben Konya Cihanbeyli Cüdikanlı aşiretindenim kasabamızın adı eskiden Cütkanlı idi 90 larda adı Günyüzü olarak değiştirildi
Misafir - Ufuk

Rişvan      15/06/2020 07:19

Herkese mrblar Bende risvanlarin alt kolu olarak bilinen halikan asiretindenim. Konyaya bagli karacadag dir koyumuz. Konyada xaliki olarak taniniriz
Misafir - Hesen

Asiret     07/06/2020 17:28

Helikan asireti konyadada var
Misafir - Murat

     02/06/2020 13:22

Biz yozgatta yaşıyoruz reşvan aşiretinin halikan kolundanız ama pek bilmiyoruz . Sadece konyadan haymana oradan yozgat yerköye ve köylerine dagılmısız bilen varsa aydınlatsın
Misafir - Yusuf derler

mamereş aşireti     11/05/2020 21:44

ben Ali mame reşi nin torunuyum büyüklerimizden duyduğuma göre (mamereşiyan) esas yurdumuz Adıyaman Samsat Gowend köyümüş burda 1915 yılında bir kan davasından mülklerini bırakıp Urfa ve Maraş Adıyaman nın başka bölgelerine göç etmişler rametlik ninem bana reşilerin kullakları kıllı olur derdi bu konuda bilgisi olan varsa lütfen yazsın
Misafir - Ömer

mamereş aşireti     11/05/2020 21:26

ben Ali mame reşi nin torunuyum büyüklerimizden duyduğuma göre (mamereşiyan) esas yurdumuz Adıyaman Samsat Gowend köyümüş burda 1915 yılında bir kan davasından mülklerini bırakıp Urfa ve Maraş Adıyaman nın başka bölgelerine göç etmişler rametlik ninem bana reşilerin kullakları kıllı olur derdi bu konuda bilgisi olan varsa lütfen yazsın
Misafir - Ömer

mamereş aşireti     11/05/2020 21:08

ben Ali mame reşi nin torunuyum büyüklerimizden duyduğuma göre (mamereşiyan) esas yurdumuz Adıyaman Samsat Gowend köyümüş burda 1915 yılında bir kan davasından mülklerini bırakıp Urfa ve Maraş Adıyaman nın başka bölgelerine göç etmişler rametlik ninem bana reşilerin kullakları kıllı olur derdi bu konuda bilgisi olan varsa lütfen yazsın
Misafir - Ömer

Rişvan asireti     18/03/2019 09:34

Risvan asireti türk soyundan gelir yalan yanlis seyler yazmayin biz orta asyadan gelmeyiz
Misafir - Kartal

Taşıkan aşireti de rişwan mı     30/01/2019 22:09

Taşıkan aşireti de Kahta Beydağı etrafında yaşamaktadır.burda ayrıca belirtilmemiş fakat belgelerde taşikan gibi görünen bulanık yazı var kardeş aşireti alıkan ında ismi geçmektedir. taşıkan aşireti kesin olarak rişwan mıdır.bilgisi olan yanıt versin
Misafir - Taşikanlı

Resvan Asiretinin Kilori Cemaati     13/11/2018 01:46

Kellelu Cemeati ismi yanlistir. Prof dr. Ramazan Ozturk "16 yuzyilda Kilis Urfa Adiyaman ve Cevresinde Cemaatler-Oymklar"isimli ktabinin 57. sayfasinda M. Tasdemirin Adiyaman isimli kitabinda bu cemaatten bahsettigini ve Osmanlica ismi yanlis okudugu ve dogrusunun - Turkce Adlandirmaya gore- Kilorlu oldugunu belirtirki bu isim Kurtce adlandirmaya gorde de Kilori olarak adlandirilir ki dogrusu da bu dur. Lutfen bunu duzletin. Cemalettin Kilori.
Misafir - Cemalettin Kilori

Tarih     12/07/2018 13:43

1539 tarihli bir arşiv kaydinda cibran ve hayderanlilarin reşiki lerden geldiği bağı olduğunu yazıyor. Bu dogrumu. Teşekkürler
Misafir - Cibrani

bilgilendirme     12/08/2016 10:00

Reşwan aşireti kürttür .
Misafir - aslını_inkar_etme

Atmaneki risvan     08/04/2016 23:28

Merhabalar öğrenmek istediğim şey atmaneki etmaneki aşiretinin rişvan aşiretiyle bi ilgisi varmı ?
Misafir - Eee01

Fermanlar     15/12/2013 23:25

https://docs.google.com/file/d/0B9--N9Nvx-_rcTJyeVhPbzV4bWM/edit
Misafir - Bülent Özer

Rısvan     07/08/2013 22:03

Bende seyhankotanlı asıretı mensubu olarak rısvan asıretının BAYRAMINI KUTLARIM
Misafir - ABDULKADIR MENGI

.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ