• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/semskiasireti
  • https://www.twitter.com/semski_asireti

SONSUZA KADAR BARIŞ, BİRLİK VE KARDEŞLİK İÇİN EL ELE

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi8
Bugün Toplam385
Toplam Ziyaret16003822
ŞEMS KİMDİR
ŞEMSKANLILARIN TARİHİ
BÜYÜKLERİMİZ
DRAMATİK HAYATLAR
SİTEMİZİ BEĞENİN
Saat
Title of the document

1

TERİKAN, TIRKAN VEYA TİRİKAN AŞİRETİ

Muhamed Emin zeki Beg  eserinde ;1930 yılı itibari ile bu aşiretin  (F) Bölgesinde Yani iç anadolu tarafında  400 ve (B) Yani Doğu ve Güneydoğuda 650  olmak üzere  yaklaşık 1050 haneden oluştuğunu belirtmiştir. B bölgesi Tirikanlıları Diyarbakır'ın kuzeyinde ve  , Şanlıurfa Siverek ilçesi ve köylerinde otururlar.Bu bölgede güzel  şal örmekle meşhur olan ve çok zengin olan bir aşiret olarak yazar. İçinde birmiktar Ermeni de yaşar.Fakat kendilerini Kürt sayarlar  ve kendilerine ermeni denilmesinden hoşlanmazlar. F Bölgesi Tirikanlıları ise yarı göçebe bir hayat sürerler. Ankaranın  batısında 24 mil  kadar uzunluktaki demir yolu boyunca yaşarlar. Güneydoğu bölgesinden buraya hicret etmişlerdir.

Teriki aşiretinin menşei ve isminin kaynağı hakkında  çeşitli rivayet ve kaynaklar mevcuttur. Diyarbakır ve Mirdasiler  Tarihi isimli eserin (Nusret Aydın)281. ve 282. sayfalarında özetle şu bilgiler verilmektedir; Amid (Diyarbakır) 'in kuzeyinde en az yüzelli köyden oluşan ve "Tirkan" mıntıkası olarak bilinen o bölge  Mirdasi Hükümdarı Dewlet Şah ve  oğlu 2.İsa  döneminin askeri ve  sıtratejik faaliyetlerinin  neticesinde yaratılmış olan bir bölgedir. Tarihte "Mirdasiyı Tırıkan" olarak da anılmıştır. Mırdasi aşiretinin bu önemli kolu Gil (Eğil) Mirdasilerinin  ordusunda  ok ve yay kullanan birliklerden  oluştuğu için Zazaca "Tir u Keman" , Kırmanci "Tir û Kevan" birlikleri olarak adlandırılmışlardır. Mirdasi Ordusunun bel kemiğinini teşkil eden bu birliklerin görevlerinden biride doğuda Zırıkan ve Süleymani aşiretlerinin topraklarına akınlar düzenlemek ve onlardan gelebilecek saldırılara anında karşı koymaktı.
Mirdasi ordusunun bu önemli kolunun askeri ünvanları olan "Tir U kevan" zamanla kısaltılarak "Tırikan" ismini almıştır.

Bazı kaynaklar Mirdasilerin Arap asıllı olup Hz.Abbasın soyundan geldiğini ve secerelerini yayınladıkları görülmektedir. Ancak  onlardan  Kürt Mirdasiler diye  bahseden kaynaklarda  vardır.

bir çok Değişik sözlü anlatımlara dayanan kaynaklar ise; Teriki kelimesi;, yöre dilinde; insan cildinde soğuktan meydana gelen çatlak anlamına gelir. Bazı iddialara göre Bursa’dan Karacadağ civarına getirtilmiş bir aşirettir. Fakat İran Irak ve Suriye’de Terikan, Terkan, Tırekan ismiyle birçok aşiret ismi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Arap asıllı olduklarını söylemektedirler. 

Ziya Gökalp'e göre;Bu aşireti Kürt Badılı ve Milan aşiretleri arasında yaşayan kürtleşmiş "Tirkan" (= Türkler) tayfasıyla karıştırmış olacak ki, Terıkan isminin "Türkler" anlamına geldiğini kanât getirir. Gökalp'ın bu iddiasından yola çıkaraktan çoğu Türkçüler sözde Kürtleşen Türkmenler tezine bu aşiretin adını kanıt olarak öne sürerler. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu yanlış varsayış Terkan aşiretinin Tirkan tayfasıyla karıştırılmasından doğmuştur.Mark Sykes Terıkanlıların Hani'deki Ermeni komşuları bu asiretin Ermeni menşeli oldugunu iddia ettiklerini yazar. Izady aynı iddia'yı doğru kabul etmiş olacak ki, Terıkan adını Tigranavend'den(Tigranlı) türetildiğini ve bunun II. Dikran'ın ismiyle bağlantılı olduğu varsayımı üzerinde durur. Bunun yanısıra Terıkan, daha doğrusu Terıki adını Kürtçe'de etimolojize etmekte mümkündür. Kürtçe'de "têr" tok, doymuş anlamına geliyor. Buna göre Têrikan "tok olanlar" anlamını taşır. 

Cihanbeyli.com sitesine göre;

Bîrnebûn'un eski sayılarını incelerken ikinci sayısında Terikan aşireti hakkında kısa bir yazı ve sosyolog Ziya Gökalp'in hu aşiret için Türktürler* dediği şeklin­di bir dipnot okudum. Sözkonusu bu aşiretin bir üyesi olarak, aşiret hakkında o ana kadar bildiklerim, duyduklarım ve son zamanlarda yaptığım küçük araştırmalar bana bu konuda bir ha­tanın, bir yanlış anlamanın sözkonusu olabileceği duygusu uyandırdı. Ve bu bildiklerimi başta aşiret üyeleri olmak üzere Bîrnebûn okuyucularıyla pay­laşmak istedim.

Özellikle aşiret isimlerinin farklı kişi­ler taralından farklı telaffuz edilmesi ve bu konuda fazlaca kaynak olmaması bu tür yanlış anlaşılmalan doğal kılmak­tadır. Ziya Gökalpin 'Küre Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler* adlı kitabında Aşiret üyelerinin kendilerini tanımladıkları gibi bir Terikan aşiretin­den bahsedilmemektedir. Terikan ola­bileceği varsayılan bir Türkan aşiretin­den bahsedilmektedir. SÖzkonusu bu aşiretin aslen Türk olup, türklüklerinin de farkında olduklarını vurgulayan Gökalp, ayrıca bunları kimi zaman aşiet olarak tanımlarken kimi zaman da aşiret olmadıklarını, hatla kabile dahi olmayıp Milli aşiretine bağlı birkaç aile­den oludan bir amare (oymak) olduk­larını seslemektedir. Bütün bunların dışında Gökalp, Türkan oymağının Vi­ranşehir de yerleşik olduğunu söyle­mektedir1 Oysa TĞrikan aşiretinin yer­leşik olduğu bölge Diyarbakır'dır. Aşire­tin üye sayısına gelince, sadece Ona Anadolu'da ki ler yüzlerce ailedirler.

 

Bu tür karışıklıkların, yanlış anlama ve anlaşılmaların sebebi yukarıda da belirtildiği gibi isimlerin herhangi bir artniyel olmaksızın farklı kişiler tararın­dan farklıca telaffuz edilmeleridir Ziya Gök a İp'in 'Türkan' olarak telaffuz ettiği aşiret, çok büyük bîr olasılıkla Izady'in The Kurds' adlı çalışmasında Mi lan (Milli) konfederasyonuna balı Tirkan aşiretidir2. Ve bu aşiretin Terikan aşireti­yle hiçbir alakası olmayıp, Türk veya Kürt kökenli oluşu konusunda da her­hangi bir bilgi (Ziya Gökalp'in: "Aslen Türk olduklarım da bilirler.' yorumu dışında) yoktur.

Terikan aşireti Türk resmi makamları tarafından hep Tarikan' olarak telaffuz edilmiştir. Dedemden kalma belgelerde t Bu belgeler harf devriminden önce arap harfleriyle basılmış olup harf devri­minden sonra da kullanılan, alındı mak­buzu, kocan, fatura v.b. belgelerdir) adı, .sanı veya unvanı hanelerinin karşı-.sında: Ya'Tarikan Aşiretinden Kasım oğlu Mustafa' yada *TarikanIıoğııISa-niKİan Kasım oğlu Mustafa' diye yazardı. Uur Mumcunun, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Öncesi ve sonrasıyla Şeyh Sait Ayaklanması' adlı yazı dizisinde de Şeyh Sait'in lianili Salih Beyin evinde Tarikanlı Kesil Ağa ile görüştüğünden bahsetmektedir3Teri-kan adının Tarikan olarak telaffuz edil­mesindeki en büyük elken, kanımca anadili kürtçe olmayanların e sesini çıkarmada zorlanmalarıdır. Bunun dışında Aşiret adının kimilerince Tırıkan olarak telaffuz edildiği de görülmekte­dir. Aşiret üyeleri, aşiretlerini Terikan; kendilerini de Terikî olarak telaffuz ederler. Kimi Aşiret üyelerinin: 'Esas memleketimiz olan Diyarbakır'ı terk edip Orta Anadoluya yerleştiğimiz için Bize terikî diyorlar' tezi de yanlıştır. Eğer bu tez doğru olsaydı Orta Ana­dolu'daki kürüerin hepsinin Terikî ol­ması gerekirdi ya da Orta Anadolu'ya göç etmeyip orada kalanlar Terikî ol­mazlardı.

Aşiretin Orta Anadoluya göçünün hi­kayesini, aşiretin büyükleri köy oda­larında, ev ziyaretlerinde, düğünlerde veya taziyelerde bir araya geldiklerinde hep söyle anlatırlardı: 'Bizler Diyarbakır ve çevresinde eşkıyalık yapıyormuşuz. Osmanlı bizlerle başedemeyince pa­dişahın fermanıyh buralara sürülmü­şüz ilk olarak Ankara'nın Haymana kazasını yerleşim yeri olarak seçmişiz. Ancak ne varki daha önce oralara gelip yerleşmiş olan diğer Kün aşiretler, bi­zim aşiretin tamamının oraya yerleşme­sini, ileride onlar için (özellikle aşiretin kavgacı, savaşçı yönü dikkate alındı­ğında) sorun olabilecei endişesiyle iste­memişler ve kendi aralarında anlaşmış, bi'ylgenm mülki idare amirlerine nışvet vererek aşiretin dağınık bir şekilde An­kara. Konya ve Orta Anadolu'nun diğer kimi il ve ilçe sınırlan içerisinde yerleş­mesini sağlamışlardır.' Bu rivayetin nekadarının doğru olduğu bilinmez, an­cak gerçek olan bir,şey vardır ki, o da aşiretin gerçeklen çok dağınık olduğu­dur. Haymana, Polatlı ve Cihanbeyli ilçelerinde, sakinlerinin tamamının Teri-kan aşireti üyelerinden oluşan köy sayısı çok azdır. Buna karşın birçok kö­yde onlarca aile olarak yerleşik durum­da olup, başka köylerde oturan aşiret üyeleriyle çok sık olmasa da ilişkileri hala vardır.4

Yazının başında Teri kan isminin farklı telaffuz edilişinden ve bundan do­layı da diğer bazı aşiretlerle karıştırıl­dığından sözedilmişlL Mehıdad R. Iza-dy ise ''îlıe Kurds' adlı çalışmasında aşi­retin adını Tirikan olarak telaffuz eder­ken, aşirei isminin kökenini de birçok yabancı yazar ve araştırmacının çalış­malarından alıntılar yaparak şöyle açıklamaktadır:

Tarihin bilinen ilk aşiretleri Bagra-vand (Bakran), Tigranavand ('lirikan), 1 iadhabani,   Shaddadan  ve  Mamakan (Mamikon) aşiretleridirler,,/ Terikan aşireti adını M.O. 11 yüzyılda yaşamış büyük Ermeni kralı Tigrandan almıştır Kral Büyük Tigran her ne kadar Ermeni kralı idiysede KürL kökenliydi ve erme-nilere büyük sempatisi vardı. Bu konudaki en önemli kanıt ise kendisine yeni başkent olarak Ermenistan'ın uza­ğında Kürt bölgelerinin tam ortasında TigranocertaVı seçmesidir. Bu da Kral Büyük Tigran'ın Kürt kökenine halılığı­nın belirtisi olarak yorumlanabilir...7

Terikan aşiretinin tarihteki ilk yer­lerim yeri konusunda da M.S. 490 iie 760 yılları arasında yalamış olan ortaçağ Ermeni tarihçisi Movses Khorenatse şunları söylemektedir. * Medya kmh Asi Da hak ile Ermeni kralları ve aristokrat sarayı arasında çok kuvvetli ilişkiler vardı. Ermeni Kralı Tigran'ın atalannsn da Asi Daiıak ile Üİs'kiieri mevcuttu, an­cak Asi Dahak Krallığının onların üzerinde younca bir baskısı da vardı. Büyük bir olasılıkla bu baskıya dayanamayıp oradan kaçmışlardı.' Pers şair hirdewsi'nin 'Şahname'sinde Asi Da-hak'ın yurdu Güney ve Güney-Merkez Kürdislan olarak yeralıyor. Bu da Tigran'ın alalarınında esas yuril arının orası olduğu anlamına geliyor.

 Tigran ismine Sümer la bl eller inde de r aşılanmış tır. Bu isim, günümüzde Zı ba­ri' nin9 (Bkz. aşiret ve Aşiret Konfedera­syonları haritası.) kuzeyinde yalayan önemli bir eski Kürl aşireti olan Terikan aşiretinin ismidir". Sykes adında bir ara^urmacı Diyarbakır'da bulunduğu sırada izlenimlerini şöyle anlatıyor: !fc*r-menidin adamlarının emin oldukları bir konu vardı: f'İrikan aşireti ite antik çam Büyük Ermeni Kralı Tigntn arasındaki bağlantı. Benim tanıdığım 'Senkantıtar kendi aralarında yaşayan birkaç Erme-niye dostça davranıyorlardı." Araştır­macı, oradaki Ermenilerin 'lTrîkanlılarla aynı kökenden geldiklerini ifade eder­lerken, Ermeni din adamlarının bunun tartışılır olduğu yönünde görüş belirtti­ğini vurgulamakladır.

 

Köylerin isimleri henüz öğrenilememişıir. Eskişehir Sivrihisar Bu ilkeye bağlı iki-üç köyde yerleşik oldukları sanılm­akla, ancak bu köylerin isimlen henüz öğrenİlememiştir. (Bkz. Aşiret ve aşiret konfederasyonları haritası)

Konya Cihanbeyli Büyükbeşka­vak (Nüfusunun bir kısmı) Çölyaylası (Nüfusunun bir kısmı) Kelhasan (Nü­fusunun bir kısmı) Küçük beşkavak (Nüfusunun bir kısmı) Kulu Kö.şker (Kürt kökenli olduklarını bilmekte, an­cak kürtçeyi konuşamamaktadırlar)

Tokat'a bağlı birkaç köyde yerleşik oldukları bilinmekte, ancak köylerin isimleri henüz öğrenilememişdir.

Araştırmamız sürüyor veriler elde edildikçe ilaveler yapılacaktır.

Memedé Kazım

www.semskiasireti.com

BU SAYFA İÇİN YAPILAN YORUMLAR


osmanterkanli@gmail.com

Konu : terikan aşireti hakkında

Mesaj : sayın Memede Kazım,

terikan aşireti için verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben Konya''nın Kulu ilçesine bağlı Zincirlikuyu(gördoğlu) kasabasındanım ve Terikan aşiretine mensubum. Kasabamızda yaklaşık 50 hane bu aşirete mensup ve bu kasabaya da Kırşehir''in merkez köyü Tosunburnu''na bağlı Beşler Yaylasından göçmüşüz. Burda halen bu aşirete bağlı akrabalarımzın olduğu bilinmekte. Ayrıca Kırıkkale Kesikköprü''de yine akrabalarımzın olduğu bilinmektedir. şunu da belirtmek isterim kendim Konya Kulu''da doğmuş 4. kuşak olmama rağmen kürtçe bilmekteyim. Size ve site editörlerine saygılarımı sunarım.
Doğum Tarihi : 1982
Cinsiyet : Bay

..

27481 kez okundu

Yorumlar

Terkan aşiret hakkında bilgi     01/01/2023 20:51

Diyarbakır'da ki têrkan bölgesi dışında yaşayip aşiret hakkında bilgisi yada nerden oturdukları bölgeye yerleştikleri hakkında bilgi verebilecekler Instagramdan ulaşabilirmi Instagram@firats_21
Misafir - Fırat

     03/10/2022 08:21

Ben de Haymana Cihanşah köyündenim, Terkanlı-Teriki derler köyümüze, büyüklerimiz Diyarbakır Hani'den geldiğimizi söylerlerdi.
Misafir - Mehmet

Yazıhane     28/08/2022 20:01

Dedemler kardeslerıyle dıyarbakır bolgesınden gelp ankara balaya yerlesırler ordakı roman olan insanlarla anlasamazlar haymana tepekoy toycayırı cataka yerlesırler ordan hatırlı ya ordada durmazlar sınanli koyu balgegro tarafına yerlesirler ordan kelhasana bırı gıder tato onlar simdi yasarlar soy adı almişlar sarıkaya yerlesenler gokcıl avcıl soy adı alirlar onlara mala sado derler dedem v amcaoglu onlar boyalıya yerlesır kaya v cabadak soy adı alirlar Yorum yazan seyıt ali gokcıl bana ulas erkan kaya boyali koyu
Misafir - Erkankaya

     02/02/2021 06:01

Konya /kucukhasan annemlerin tarafı
Misafir - Kubra

     19/12/2020 00:33

çelebi kaldırım köyünden selamlar köy terikanlı bir köydür başka aşiret yoktur.
Misafir - lallo

Terika aşireti      12/12/2020 12:04

Osman abiye cevap. Bizde Terika aşireti mensubuyuz. Haymana çatak kökenli olup. Kırıkkale ili çelebi ilçesi kaldırım köyü (Terika koyu) ..ikamet etmekteyiz. Sizin kırıkkale kesikkoprudeki akrabalirim iz dediğiniz bizleriz. Kesikköprü bâlaya bağlı heciban köyüdür. Ben sizi birkaç kez cenazelerde gördüm. Ellerinizden öperim.
Misafir - Kemal yildirim

     21/11/2020 17:04

Herkese selamlar. Térkanlılar ana merkezi Diyarbakırın hemen kuzeyinde bulunan ve yaklaşık 100 köyden oluşan bölgedir. Dedelerimiz bizlere; geçmişte aşirete ait sürülerin çetin kış koşullarından dolayı telef olduğu ve aşiretin bir kısmının Haymana'ya göç ettiğini anlatırlardı. Térkanlıların ana merkezi de bölgede Gündémezin adındaki tarihi köydür. Bütün Térkanlılara selamlar.
Misafir - M.Emin Can

     10/05/2020 00:53

Selamın Aleyküm saygıdeğer büyüklerim ben Konya Kadınhanı Sarıkaya Köyünden bir yeğeninizin en son buraya Ankaradan göçmüşüz ağalarım atalarım bize geçmişimizi hatırlatırlar bizde terıkan aşiretinin mensubuyuz köyümüzde ve çevre köylerde çok sayıda akrabalarımız vardır kalabalık olduğu için geçmişte soy adı kanununda aile büyükleri soy adlarını değiştirmişler karışıklık olmasın diye ama ne olduğumuzu nerden geldiğimizi biliriz burdan bilmediğim görmediğim bütün amcalarıma kardeşlerime selam olsun yüce rabbim buluşturu işallah
Misafir - Seyit ali Gökçil

Kaldırım Eskişehir     15/07/2018 14:08

Kaldırım Sivrihisar ilçesine bağlı Eskişehirde bir köydür ve Terikan dır. Komşu köyümüz Göktepe de aynı şekilde Terikan köyüdür. Benim bir isteyim var yapabilirsek güzel olur: bir soy ağacı çıkartmak, eminim çok güzel neticeler ortaya çıkar. Dip dedelerimizin ismini öğrenmek çok güzel olur
Misafir - Ali Bostan

Sarayonu boyali     27/07/2017 21:38

Arkadaslar bende teriken aşiretin mensup bir bireyin. Asiretimizden olan kardeşlerime selamlar. .,
Misafir - Yusuf kaya

Misafir     08/09/2016 09:13

Merhaba kardeş lerim ben konya yunak Hacı Ömeroğlu koyundenim büyüklerimiz bizimle teriki olduğumuzu soyler burdan bütün akraba larima slm ederim yolunuz konyaya düşerse her zaman beklerim burda bi akrabanız var unutmayın
Misafir - Mehmet

terki     17/08/2016 10:33

slm ankara bala kesikköprü kasabasın da yasıyorum .bır terikan aşıretin denım arastırmalarımıza göre diyarbekir silvandan gelmiş dedelerimiz.
Misafir - fatih

tirkani asireti tarihini arastirmak     21/01/2016 23:12

Bende diyarbakir cermike bagli kayagedigi kuyunde oturuyorum yaklasik 1500 nifusu ile tirkani asiretini akrabalarimi diyarbakira gelmelerini istiyorum onlari cok merak ediyorum hepinizi bekliyorum
Misafir - mustafa

     21/01/2016 23:28

Bende diyarbakir cermik ilcesine bagli kayagedigi kuyunde oturuyorum asiretin agasi mustafa ibni memed tir . benle iletisim e gecmek osteyen akrabalarimi diyarbakira gelmelerini bekliyorum....
Misafir - mustafa

asiretimiz     06/01/2016 00:15

terkenli asireti haymanada catak kuyu tepeköyu cansah sarcasarayda duman oglari hidir yaylasinda h. hidir vardi tokat turhalda var ankara kesiköprude var kulu tarafinda biraz var cihanbeyli kelhasan köyinde var haymana sincikde biraz var cok merak ediyorum diyarbakirda ki akrabarari n ziaretini cok isterdim koca hunto cok unu biriymis duyan varsa catak köyun babasi resekurler saygilar
Misafir - orhan

Terikan      25/07/2015 14:40

Osman dediği kaldırımdaki aşiret mensubu biziz. Çelebiye bağlı kadırım köyünden. Acemler sülalesi diye bilinir.
Misafir - Kurtuluş YILDIRIR

     21/05/2015 18:38

Bende terkanlıyım diyarbakır
Misafir - M. Alin

terıkan     11/05/2015 22:32

BİNGÖL mialan köyünde [gökdere ]merkeze bağlı 150 haneden fazla terikan aşirete mensub aile vardır bingölde kayalar olarak tanınır 1994 yılında ailemizden selehattin kaya shp den belediye başkan oldu diyarbakırdaki terıki akrabamızlarla halen görüşüyoruz bütün terıkan aşiretine selamlar
Misafir - sahabetti kaya

terkanli     10/04/2015 22:21

tokat da da terkali asiretine ait koyler oldugunu ancak isimlerinin bilinmedigini yazmissiniz.evet bizde terkanliyiz.tokat turhal da 2 koy var terkanli.buzluk ve kizkayasi koylerinde terkanli kurtleri vardir
Misafir - sinan yildar

terıkan     02/03/2015 22:51

S.a. Emeği geçenlere teşekkürler. Ben tokat zile liyim. Baba ve anne tarafından kürdüz. Araştırmanızın sonunda bahsettiğiniz köyler zile de ki köyler olduğunu düşünüyorum. Büyüklerimden dinlediğim kadarıyla ailemizin birkaç kuşak öncesinden haymanadan geldikleri ve bugün dahi akrabalık bağları bulunanların olduğu, civarımızdaki Kürt ve Türk köylerde namı duyulmuş terkenli sılo (aslen ismi Süleyman) torunları olduğumuzu söylemektedirler. Ve hala koylerimizde Kürtçe konuşulmaktadır.
Misafir - hakan

terikan     04/01/2015 17:51

slm.bizim atalarımız 6 kuşak önce haymana dan g.antep e yerleşmişler rah.babamın söylediğine göre atalarımız3 kardeş haymanadan güneye dogu sıgır satmak için gelirler burada hayvanlar telef olur.büyüklerimizin emanetine sahip olamadık yüzümüz yok diyerek bir kardeş atamız burada kalır 2.güneye gider 3.tekrar haymanaya gider.babamın şivesiyle biz terkenli aşiretiyiz derdi.atalarımız hatırladığım kadar h.ökkeş simo mesto ali.ali.böyle geçmişi atalarından duyan varmı
Misafir - c.çetin

térkan     08/11/2014 02:32

térkan: Diyarbakırın merkez, kocaköy, dicle, hani eğil ilçelerine bağlı köyleri olan çok geniş bir arazi üzerine kurulu bölgedir. tarihte osmanlıların ve türkiyenin başını en çok ağırtan bölglerinden biridir. şeyh sait isyanına en çok destek veren bölgedir.
Misafir - térkanlı

aşiri terkan     23/09/2014 17:37

Diyarbakır da terkan aşiretindenim nıfırtaş,ğeybiya,aköran,tılelek,gibi birçok köylerin terkan aşiretine bağlıdır saygılar..
Misafir - Ufuk

terikan     16/04/2014 13:33

haymananın çatak, tepeköy, boğazkaya, alahacılı köyleri terikan köylerinnden bir kaçıdır, daha fazla köy var
Misafir - ahmet

yorum      04/01/2014 00:12

kesikkörü bala ya bağlı ayrıca Kırıkkale çelebiye bağlı kaldırım köyü tamamı terkanlıdır osmanterkanlının bahsettiği akraba köy kaldırımdır kürtçe adıda terka dır kürce kaldırım dersen kimse bilmez terka dersen bilinir
Misafir - osman

haymana     23/06/2013 10:56

terikan aşiretinin iç anadolu daki asıl merkezi haymana cihanşah köyüdür kütçe köyün ismide terka veya teriki dir bugün haymana tepeköy,çatak,cihanşah,bozkaya,sırçasaray köylerinin tamamı toyçayır ,b.yağcı,k,konakgörmez köylerini birkısmıda terikan aşiterine mesubdur ayrıca polatlı bala yunak ın bazı köylerinde kısmen terikanlılar bulun maktadır
Misafir - NECATİ

Terkan      07/06/2013 03:04

Terkan yada Tirikan aşireti hakkında bilgiler " https://www.facebook.com/#!/TERKANLILAR?fref=ts " linkinden ulaşabilirsiniz..
Misafir - rojhan

.

H.Abdurrahman KEDALİ
(Bilgi, Sayfası)
DÜŞÜNDÜREN MİZAH KÖŞESİ
ŞAİR VE YAZARLAR KÖŞESİ
Site Haritası
FIKRA KÖŞESİ